Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Издаване на удостоверения 8003. Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозните средства info
Издаване на удостоверения 8004. 2071-Издаване на удостоверение за декларирани данни info
Издаване на удостоверения 8005. 2834-Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения info
Издаване на удостоверения 8006. 1998-Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси info
Приемане на декларации 9401. Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти info
Приемане на декларации 9402. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона info
Приемане на декларации 9403. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона info
Приемане на декларации 9407. Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение info
Приемане на декларации 9408. Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества info
Приемане на декларации 9409. Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата info
Приемане на декларации 9412. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък info
Приемане на декларации 9415. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък info
Приемане на декларации 9418. Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежание на куче info
Други 2126. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина info
Други 8018. 2124-Издаване на заверени копия от подадена данъчна декларация по ЗМДТ info
Данъчни оценки 8040. 2396-Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство info
Данъчни оценки 8042. 2395-Издаване на Удостоверение за данъчна оценка на право на ползване info
Данъчни оценки 8044. 2393-Издаване на Удостоверение за данъчна оценка на право на строеж info
ТСУ 3008. 2084-Издаване на удостоверение за търпимост на строеж info
ГРАО 1002. 2076-Издаване на удостоверение за раждане – дубликат info
ГРАО 1004. 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат info
ГРАО 1006. 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път info
ГРАО 1009. 2109-Издаване на удостоверение за семейно положение info
ГРАО 1010. 2075-Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца info
ГРАО 1011. 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки info
ГРАО 1012. 2057-Издаване на удостоверение за родените от майката деца info
ГРАО 1013. 2108-Издаване на удостоверение за правно ограничение info
ГРАО 1018. 2128-Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес info
ГРАО 1019. 1997-Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес info
ГРАО 1020. 2056-Удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран след 2000 година info
ГРАО 1021. 2104-Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година info
СДУР 2002. 1988-Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот info
СДУР 2012. 2095-Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост info