Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Издаване на удостоверения 8004. Удостоверение за декларирани данни info
Издаване на удостоверения 8005. Удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 11 от ДОПК info
Издаване на удостоверения 8006. Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ info
Приемане на декларации 9415 - Годишна декларация за облагане с туристически данък - по чл. 61р, ал.5 info
Приемане на декларации Декларация по чл. 117 от ЗМДТ info
Приемане на декларации Декларация по чл. 27 от ЗМДТ info
Приемане на декларации За облагане с данък върху леки автомобили - чл. 54 от ЗМДТ info
Приемане на декларации За облагане с данък върху наследствата - чл. 32 от ЗМДТ info
Приемане на декларации За облагане с данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти - чл. 14 от ЗМДТ info
Приемане на декларации За облагане с данък върху превозни средства без леки автомобили- чл. 54 от ЗМДТ info
Приемане на декларации За облагане с данък при придобиване на имущества - чл. 49. ал.3 от ЗМДТ info
Приемане на декларации За облагане с патентен данък - чл. 61н от ЗМДТ info
Данъчни оценки 8040. Удостоверение за данъчна оценка по чл.14 от ЗМДТ info
ТСУ 3008. 2084-Издаване на удостоверение за търпимост на строеж info
ТСУ 3016. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца info
ГРАО 1002. 2076-Удостоверение за раждане - дубликат info
ГРАО 1004. 2037-Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат info
ГРАО 1006. 2034-Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за 2-ри и следващ път info
ГРАО 1009. 2109-Удостоверение за семейно положение info
ГРАО 1010. 2075-Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца info
ГРАО 1011. 2036-Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки info
ГРАО 1012. 2057-Удостоверение за родените от майката деца info
ГРАО 1013. 2108-Удостоверение за правно ограничение info
ГРАО 1018. 2128-Удостоверениеза постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес info
ГРАО 1019. 1997-Удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес info
ГРАО 1020. 2056-Удостоверение за промени на постоянен адрес регистриран след 2000 година info
ГРАО 1021. 2104-Удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година. info
ГРАО 910008. Приложение № 26-ПВР/НС - Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък за изборите на 14.11.2021 г. info
ГРАО 910009. Приложение № 27-ПВР/НС-Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители info
ГРАО 910010. Приложение № 29-ПВР/НС - Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите info
ГРАО 910011. Приложение № 30-ПВР/НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент info
ГРАО 910012. Приложение № 34-ПВР/НС - Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители info
ГРАО 910013. Приложение № 39-ПВР/НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия info
СДУР 2002. 1988-Издаване на удостоверение, за отписване на имот от актовите книги за имотите-общинска собственост или за възстановен общински имот info
СДУР 2012. 2095-Справка по актовите книги и издаване на заверени копия от документи info
ДРУГИ УСЛУГИ 4045. Приложение № 11 - МИ Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) info
ДРУГИ УСЛУГИ 4046. Приложение № 13 - МИ Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и ал 2 ИК) info
ДРУГИ УСЛУГИ 4047. Приложение № 17 - МИ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) info