Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Издаване на удостоверения Удостоверение за декларирани данни info
Издаване на удостоверения Удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 11 от ДОПК info
Издаване на удостоверения Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ info
Приемане на декларации Месечна справка - декларация за туристически данък info
Данъчни оценки Удостоверение за данъчна оценка по чл.14 от ЗМДТ info
ТСУ 3008. 2084-Издаване на удостоверение за търпимост на строеж info
ТСУ 3016. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца info
ГРАО 1018. 2128-Издаване на удостоверениеза постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес info
ГРАО 1019. 1997-Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес info
СДУР 2002. 1988-Издаване на удостоверение, за отписване на имот от актовите книги за имотите-общинска собственост или за възстановен общински имот info
СДУР 2012. 2095-Справка по актовите книги и издаване на заверени копия от документи info
ДРУГИ УСЛУГИ 4045. Приложение № 11 - МИ Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) info
ДРУГИ УСЛУГИ 4046. Приложение № 13 - МИ Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и ал 2 ИК) info
ДРУГИ УСЛУГИ 4047. Приложение № 17 - МИ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) info