Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Издаване на удостоверения 8004. Удостоверение за декларирани данни info
Издаване на удостоверения 8005. Удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 11 от ДОПК info
Издаване на удостоверения 8006. Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ info
Приемане на декларации 9415 - Годишна декларация за облагане с туристически данък - по чл. 61р, ал.5 info
Приемане на декларации За облагане с данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти - чл. 14 от ЗМДТ info
Приемане на декларации Месечна справка - декларация за туристически данък info
Данъчни оценки 8040. Удостоверение за данъчна оценка по чл.14 от ЗМДТ info
ТСУ 3008. 2084-Издаване на удостоверение за търпимост на строеж info
ТСУ 3016. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца info
ГРАО 1018. 2128-Издаване на удостоверениеза постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес info
ГРАО 1019. 1997-Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес info
ГРАО 910001. Приложение № 12-НС -Вписване в избирателния списък по настоящ адрес info
ГРАО 910002. Приложение № 14-НС -Гласуване с подвижна избирателна кутия info
ГРАО 910003. Приложение № 9-НС -Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители info
ГРАО 910004. Приложение № 8-НС -Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите – 4 април 2021 г. info
ГРАО 910005. Приложение № 10-НС- Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК info
ГРАО 910006. Приложение № 19-НС -Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. info
ГРАО 910007. Приложение №1-НС-Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина с подвижна избирателна кутия на 4 април 2021 г. info
СДУР 2002. 1988-Издаване на удостоверение, за отписване на имот от актовите книги за имотите-общинска собственост или за възстановен общински имот info
СДУР 2012. 2095-Справка по актовите книги и издаване на заверени копия от документи info
ДРУГИ УСЛУГИ 4045. Приложение № 11 - МИ Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) info
ДРУГИ УСЛУГИ 4046. Приложение № 13 - МИ Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и ал 2 ИК) info
ДРУГИ УСЛУГИ 4047. Приложение № 17 - МИ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК) info